Kauz Taufe 2011
v.l.n.r. Plattner, Leditznig, Januskovecz, Pernkopf, Arnold, Zink, Martys, Wagner, Frey
Bild: Kauz Taufe 2011